Archeologie

Archeologický výzkum na katastrálním území Čeradice (úsek D35- 5E) Během výzkumu byly pravděpodobně zachyceny dvě lokality. První, zatím nedatovaná lokalita je patrně sídelního charakteru. Díky nálezům zachovaných dřev ze zde objevené studny bude možné lokalitu dendrochronologicky datovat. Další situaci už je možné předběžně datovat do pozdní doby...

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Roveň (úsek D35- 5D) Během záchranného archeologického výzkumu byly zachyceny vrstvy datované do raného až počátku vrcholného středověku (11. – 13. století). Tyto situace lze interpretovat jako erozní splachy z nejspíše již zaniklé lokality. Význam tohoto místa patrně souvisel se zpracováním...

Archeologický výzkum na katastrálním území Hořenice (úsek D11 07-05) Plocha 5 byla závěrečným úsekem této etapy stavby dálnice na Vratislav. Plocha 5A představovala partii dálniční skrývky od hranic katastrů Horní Dolce a Hořenice po polní cestu od železniční trati k objektu zaloňovské vodárny. Plocha 5B od...

Archeologický výzkum na katastrálním území Ostrov (R35-6E) Na podzim roku 2017 byla zahájena zjišťovací sondáž před výstavbou 1. fáze rychlostní komunikace R35 v k. ú. Ostrov. Na základě jejích výsledků přistoupilo Archeologické centrum Olomouc k plošné skrývce v lokalitě 6E. 3D Vizualizace studny kultury s lineární keramikou s nejstarší dochovanou...

V červnu roku 2016 provedli pracovníci Archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na akci „Lutín – dostavba parkovacích zálivů v lokalitě U Kapličky“. Lokalita se nachází na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie, v místech, kde pravděpodobně stávala původní středověká ves zmiňovaná v písemných pramenech...

Parcela s archeologickými nálezy se nacházela na severním okraji obce, na sprašové pravobřežní terase zvedající se z inundace řeky Moravy, v nadmořské výšce 214 metrů....

V červnu 2016 bylo pracovníky AC Olomouc prozkoumáno 8 archeologických objektů pod stavbou nové haly na jižním okraji obce. Lokalita se nachází naproti místnímu hřbitovu, na mírném svahu obráceném k severu v nadmořské výšce 250–254 m. Drobné zlomkovité nálezy neumožňují situace spolehlivě časově zařadit....

OLOMOUC-BĚLIDLA, ulice JEREMENKOVA Během rekonstrukce železniční stanice v Olomouci byly dne 22. února roku 2016 v liniovém výkopu zachyceny lidské kosterní pozůstatky (obr. 1). Místo nálezu bylo ztotožněno s místem bývalého novověkého hřbitova. Archeologické centrum Olomouc zde provedlo záchranný archeologický výzkum, v průběhu kterého se podařilo zachytit celkem 14 pohřbů...