Archeologie

Archeologický výzkum na katastrálním území Hořenice (úsek D11 07-05) Plocha 5 byla závěrečným úsekem této etapy stavby dálnice na Vratislav. Plocha 5A představovala partii dálniční skrývky od hranic katastrů Horní Dolce a Hořenice po polní cestu od železniční trati k objektu zaloňovské vodárny. Plocha 5B od...

Archeologický výzkum na katastrálním území Ostrov (R35-6E) Na podzim roku 2017 byla zahájena zjišťovací sondáž před výstavbou 1. fáze rychlostní komunikace R35 v k. ú. Ostrov. Na základě jejích výsledků přistoupilo Archeologické centrum Olomouc k plošné skrývce v lokalitě 6E. 3D Vizualizace studny kultury s lineární keramikou s nejstarší dochovanou...

V červnu roku 2016 provedli pracovníci Archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na akci „Lutín – dostavba parkovacích zálivů v lokalitě U Kapličky“. Lokalita se nachází na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie, v místech, kde pravděpodobně stávala původní středověká ves zmiňovaná v písemných pramenech...

Parcela s archeologickými nálezy se nacházela na severním okraji obce, na sprašové pravobřežní terase zvedající se z inundace řeky Moravy, v nadmořské výšce 214 metrů....

V červnu 2016 bylo pracovníky AC Olomouc prozkoumáno 8 archeologických objektů pod stavbou nové haly na jižním okraji obce. Lokalita se nachází naproti místnímu hřbitovu, na mírném svahu obráceném k severu v nadmořské výšce 250–254 m. Drobné zlomkovité nálezy neumožňují situace spolehlivě časově zařadit....

OLOMOUC-BĚLIDLA, ulice JEREMENKOVA Během rekonstrukce železniční stanice v Olomouci byly dne 22. února roku 2016 v liniovém výkopu zachyceny lidské kosterní pozůstatky (obr. 1). Místo nálezu bylo ztotožněno s místem bývalého novověkého hřbitova. Archeologické centrum Olomouc zde provedlo záchranný archeologický výzkum, v průběhu kterého se podařilo zachytit celkem 14 pohřbů...