Archeologie

V červnu roku 2016 provedli pracovníci Archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na akci „Lutín – dostavba parkovacích zálivů v lokalitě U Kapličky“. Lokalita se nachází na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie, v místech, kde pravděpodobně stávala původní středověká ves zmiňovaná v písemných pramenech...

Parcela s archeologickými nálezy se nacházela na severním okraji obce, na sprašové pravobřežní terase zvedající se z inundace řeky Moravy, v nadmořské výšce 214 metrů....

V červnu 2016 bylo pracovníky AC Olomouc prozkoumáno 8 archeologických objektů pod stavbou nové haly na jižním okraji obce. Lokalita se nachází naproti místnímu hřbitovu, na mírném svahu obráceném k severu v nadmořské výšce 250–254 m. Drobné zlomkovité nálezy neumožňují situace spolehlivě časově zařadit....

OLOMOUC-BĚLIDLA, ulice JEREMENKOVA Během rekonstrukce železniční stanice v Olomouci byly dne 22. února roku 2016 v liniovém výkopu zachyceny lidské kosterní pozůstatky (obr. 1). Místo nálezu bylo ztotožněno s místem bývalého novověkého hřbitova. Archeologické centrum Olomouc zde provedlo záchranný archeologický výzkum, v průběhu kterého se podařilo zachytit celkem 14 pohřbů...