ARCHEO

Archeologický výzkum na katastrálním území Hořenice (úsek D11 07-05) Plocha 5 byla závěrečným úsekem této etapy stavby dálnice na Vratislav. Plocha 5A představovala partii dálniční skrývky od hranic katastrů Horní Dolce a Hořenice po polní cestu od železniční trati k objektu zaloňovské vodárny. Plocha 5B od...

Archeologický výzkum na katastrálním území Ostrov (R35-6E) Na podzim roku 2017 byla zahájena zjišťovací sondáž před výstavbou 1. fáze rychlostní komunikace R35 v k. ú. Ostrov. Na základě jejích výsledků přistoupilo Archeologické centrum Olomouc k plošné skrývce v lokalitě 6E. 3D Vizualizace studny kultury s lineární keramikou s nejstarší dochovanou...

Projekt preventivní archeologie       Důležitých vědeckých projektů, do nichž je zapojena i širší laická veřejnost není mnoho. Jedním z nich je i projekt Preventivní archeologie podporovaný Olomouckým krajem od roku 2011. Jejím cílem je spolupráce archeologů s dobrovolníky, kteří pomocí detektorů kovů za odborného dohledu vyhledávají,...

Projekt GA ČR (17-11711S) – Počátky kulturní krajiny na střední Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova Díky podpoře Grantové agentury České republiky GA ČR – 17 – 11711S probíhá od roku 2017 rozsáhlý interdisciplinárnímu výzkumu zaměřený na analýzu materiálu získaného z neolitické studny v Uničově. Studna...

Projekt GA ČR (17-17346S) - Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu Projekt GA ČR 17-17346S 2017-2019, jehož řešitelem je PřF UPOL a spoluředitel ACO je zaměřen na vývoj a využití komplexních analytických postupů v archeologii, zejména na analýzu organických zbytků v archeologickém materiálu, včetně vývoje...

Projekt AnArbase pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S) AnArbase je projekt, který spojuje Katedru analytické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a Archeologické centrum v Olomouci. Vědecko-výzkumný tým: PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., Archeologické centrum Olomouc RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc Lukáš Kučera, Ph.D., Katedra...

Antropologie  Antropologie jako komplexní bioarcheologická disciplína se v kombinaci s archeologií, biologií, environmentálními obory (palynologií, botanikou, pedologiií, geologií), analytickou chemií, molekulární biologií a lékařstvím věnuje studiu člověka nejen s pohledem na jeho individuálnost. Obory bioarcheologie v rámci své interdisciplinární spolupráce sledují na základě podkladů získaných archeologickým terénním výzkumem životní strategie...

Antropologie v roce 2018   Během roku 2018 byla terénním výzkumem získána série tzv. sídlištních pohřbů. Ty představují individuální nebo vícečetné kostrové pohřby uložené v objektech původně nesloužících pohřební funkci. Tyto objekty byly nejprve využívány k ekonomickému provozu sídliště – nejčastěji se jedná o zásobní jámy s hruškovitým tvarem řezu. Zkoumané...

Práce v laboratoři ACO Laboratoř  Archeologického centra se zaměřuje jak na konzervaci a restaurování nálezů, tak na jejich inventarizaci, evidenci a dokumentaci. Ročně se zde zpracuje nespočetné množství materiálu z různých lokalit. Z velké části jde o keramiku (převážně části nádob, vzácněji  i plastiky, přesleny...