Kdo jsme

Archeologické centrum Olomouc

Účelem zřízení ACO

Účelem zřízení Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na dalším území, a to po předchozím schválení ze strany zřizovatele.

Kontakty
Archeologické centrum Olomouc

Předmět činnosti ACO

Hlavní předmět činnosti spočívá v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů na území Olomouckého kraje, v evidenci dokumentaci archeologických akcí, nálezů a nalezišť, v uchovávání nálezů po dobu jejich odborného a technického zpracování, v prezentaci výsledků výzkumů veřejnosti a v osvětové a metodické činnosti v oblasti archeologie, ve spolupráci s ostatními archeologickými pracovišti a kulturními organizacemi.

Kontakty
Archeologické centrum Olomouc

Publikační činnost ACO

Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace. Organizace je oprávněna případně provozovat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel organizace, kterou jí zřizovatel povolí a která nesmí být v rozporu s hlavním účelem, pro který je organizace zřízena.

Kontakty

Archeologie

Archeologický výzkum je ucelený soubor specializovaných vědeckých činností, které zajišťují záchranu, uchování a dokumentaci nálezů jakožto dokladů o činnosti…

Archeologie

Antropologie

Antropologie se jako komplexní vědecká disciplína věnuje studiu člověka nejen s pohledem na jeho individuálnost, věnuje se tedy: 1. Zkoumáním a analýzou…

Antropologie

Ediční činnost

V části „Grantové a ostatní projekty“ zveřejňujeme nejen jaké grantové projekty nám byly schváleny, ale především s jakými dosavadními výsledky tyto projekty…

Books