Antropologie

Antropologie

Antropologie

 Antropologie jako komplexní bioarcheologická disciplína se v kombinaci s archeologií, biologií, environmentálními obory (palynologií, botanikou, pedologiií, geologií), analytickou chemií, molekulární biologií a lékařstvím věnuje studiu člověka nejen s pohledem na jeho individuálnost. Obory bioarcheologie v rámci své interdisciplinární spolupráce sledují na základě podkladů získaných archeologickým terénním výzkumem životní strategie člověka a jeho adaptace k měnícím se ekologickým, ekonomickým i sociálním podmínkám jeho životního prostředí. Antropologie svoji metodikou dokáže zachytit lidské potravní zvyklosti a změny ve výživě člověka, dále vývoj chorob a přizpůsobení člověka k patogenům lidí a zvířat v souvislosti s rozvojem zemědělství, globálním propojením světa v novověku či životem v přelidněných městech.

Konkrétně se antropologie věnuje zkoumání a analýze lidských kosterních pozůstatků nalezených během archeologických výzkumů. Antropologické metody umožňují odhad demografických parametrů, mezi něž patří dožitý věk, výška postavy a pohlaví. Užitím statistických metod lze z takto získaných dat sestavit demografické modely charakterizující určitou populaci. Detekce individuálně specifických změn na skeletu (patologické ukazatele) dovoluje rekonstruovat zdravotní stav jedince potažmo celého zkoumaného souboru. Díky sledování tafonomických procesů v terénním záznamu lze rekonstruovat primární pohřební polohu zkoumaného těla. Prostřednictvím této metodiky je pak možné určit, zda bylo tělo v čase pohřbu uloženo v rakvi nebo pohřební komoře. Na základě kosterních pozůstatků a hrobové výbavy se antropolog může pokusit rekonstruovat život konkrétních lidí, a to jak osob identifikovatelných v písemných pramenech, tak i osob bezejmenných (Lukáš Šín).

 

Výpočet ceny antropologické analýzy ACO v roce 2019 ke stažení (PDF)