Stavba VTL plynovodu Moravia – katastr obce Zdounky

Stavba VTL plynovodu Moravia – katastr obce Zdounky

Stavba VTL plynovodu Moravia – katastr obce Zdounky

V součinnosti se stavbou VTL plynovodu Moravia proběhl v březnu a dubnu tohoto roku záchranný archeologický výzkum na katastru obce Zdounky. V trase stavby se podařilo zachytit část žárového pohřebiště z mladší doby bronzové. Celkem bylo prozkoumáno 37 hrobů v různém stavu zachování. Většina hrobů byla tvořena jedinou keramickou nádobou (tzv. popelnicí), která obsahovala pozůstatky kremace, často doprovázenou další menší nádobou, která původně obsahovala zřejmě potravu pro zemřelého na „onen svět“. Několik prozkoumaných hrobů bylo bohatších, s větším počtem keramických nádob. Nejbohatěji vybavený hrob obsahoval vedle popelnice s pohřbem minimálně šestnáct dalších keramických nádob. Poměrně časté byly i nálezy artefaktů z bronzu, které byly součástí pohřbů. Obvyklé byly nálezy zdobených jehlic (původně spínadla oděvu), náramků a drobných, zřejmě vlasových, ozdob. Překvapením byl nález drobného osobního šperku vyrobeného ze zlata.

Prozkoumaná lokalita u obce Zdounky představuje obvyklé pohřebiště z období lužické kultury. Šlo o jednu z kultur tzv. popelnicových polí, pro které je charakteristické spalování zemřelých a jejich ukládání na rozsáhlých pohřebištích. Takový pohřební ritus zřejmě diktovaly tehdejší náboženské praktiky. Šlo navíc o vyspělá společenství běžně užívající nástroje a zbraně vyrobené z bronzu, s elitami profitujícími z dálkového obchodu se surovinami.

Pohřebiště u Zdounek nebylo v krajině osamoceno. Jen o několik desítek metrů níže po svahu byla v trase plynovodu zachycena a na přelomu letošního a loňského roku i prozkoumána část polykulturního sídliště spadajícího do stejného období. Je tedy téměř jisté, že zde sídlili ti samí lidé, kteří pohřbívali na zkoumaném pohřebišti.

Stavba VTL plynovodu Moravia představuje unikátní sondu krajinou jižní a střední Moravy. V rámci předstihového záchranného výzkumu byla pracovníky Archeologického centra Olomouc, p. o. prozkoumána řada archeologických lokalit datovaných od dob prvních zemědělců po středověk a raný novověk.

Mgr. Vít Záhorák, archeolog