Prosinec 2019

Archeologické výzkumy na katastru Slavonína, Arbesova ulice Stálý „hlad“ po stavebních parcelách v dosahu hromadné dopravy i centra Olomouce, vede od roku 2008 k permanentnímu zastavování kvalitní ornice i na severním okraji katastru městské části Slavonín. Pole se od Arbesovy ulice svažuje k východu do inundačního území řeky Moravy,...

Archeologický výzkum lokality Přerov – Předmostí 5 „Široký“ V letech 2017 – 2018 byl zkoumán na stavbě dálnice D1 – 0163 pravěký areál, který byl rozčleněn na několik menších výzkumů označených podle polních tratí. Trať „Široký“ je vymezena na západě a jihu polními cestami, na severu silnicí...

Záchranný archeologický výzkum v poloze „Malé Předmostí 7“ Předmětná lokalita se nachází na říční terase řeky Bečvy, situované na západním okraji města Přerova, v blízkosti městské části Předmostí. Nadmořská výška zkoumané polohy se pohybuje v rozmezí 224 – 225 m. Trať „Malé Předmostí“ dále navazuje na tratě „Široký“...

Archeologický výzkum na katastru Přerov - Dluhonice v trati Dolní Újezd V průběhu let 2017 - 2018 byl realizován rozsáhlý záchranný archeologický výzkumu v souvislosti s výstavbou dálnice D1 -0136 v úseku mezi Říkovicemi a Přerovem - Předmostí, který není zcela dokončen. V rámci této akce...

Archeologický výzkum na katastrálním území Jaroměř (úsek D11- 07-4A) Již v 80. letech 20. století prováděl amatérský archeolog Jan Boček v blízkosti Jaroměře povrchové sběry, během nichž zde objevil téměř tři desítky keramických střepů spadajících do období středověku. Během archeologického výzkumu pod budoucí dálnicí D11 (2017-2018) tak nebylo příliš...

Archeologický výzkum na katastrálním území Svobodné Dvory (úsek D11- 06-2) V průběhu výstavby trasy dálnice D11 v úseku 06_2, který spadá do katastrálního území Svobodných Dvorů, byly pracovníky Archeologického centra v Olomouci mimo jiné zachyceny zbytky barokního statku. Archeologický záchranný výzkum probíhal od dubna 2017 do poloviny dubna roku...

Archeologický výzkum na katastrálním území Stěžery (úsek D11-06-1A) První úsek šesté etapy stavby dálnice D11 se nacházel na katastrálním území obce Stěžery, trasa dálnice zde probíhala východně od samotné obce. Záchranný archeologický výzkum se zde uskutečnil od dubna do srpna 2017. Během výzkumu bylo zachyceno přes 250...

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Dolce a Zaloňov (úsek D11-07-04) Úsek 07-04 se nachází východně od Jaroměře, směrem na Velichovky, Horní Dolce a Zaloňov. Je rozdělen na polohu A, B a C. Dosud bylo na celém úseku prozkoumáno téměř 3000 objektů, datovatelných do pravěku, středověku i...

Archeologický výzkum na katastrálním území Čeradice (úsek D35- 5E) Během výzkumu byly pravděpodobně zachyceny dvě lokality. První, zatím nedatovaná lokalita je patrně sídelního charakteru. Díky nálezům zachovaných dřev ze zde objevené studny bude možné lokalitu dendrochronologicky datovat. Další situaci už je možné předběžně datovat do pozdní doby...

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Roveň (úsek D35- 5D) Během záchranného archeologického výzkumu byly zachyceny vrstvy datované do raného až počátku vrcholného středověku (11. – 13. století). Tyto situace lze interpretovat jako erozní splachy z nejspíše již zaniklé lokality. Význam tohoto místa patrně souvisel se zpracováním...