Archeo výzkum na katastrálním území Horní Dolce a Zaloňov

Archeo výzkum na katastrálním území Horní Dolce a Zaloňov

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Dolce a Zaloňov (úsek D11-07-04)

Úsek 07-04 se nachází východně od Jaroměře, směrem na Velichovky, Horní Dolce a Zaloňov.
Je rozdělen na polohu A, B a C. Dosud bylo na celém úseku prozkoumáno téměř 3000 objektů, datovatelných do pravěku, středověku i novověku, které zatím přinesly stovky beden nálezů.

 

Od dubna 2017 probíhalo v poloze A rýhování, při kterém bylo zjištěno raně středověké sídliště přiléhající k říční nivě datovatelné podle dosavadních nálezů do 12. – 13. století. Samotná exkavace polohy začala v září 2017 do dubna 2018. Během výzkumu byly odkryty různé sídlištní objekty (například zásobní a odpadní jámy i několik sloupových, nejspíše hospodářských, staveb).

Z objektů, kterých jsme identifikovali více než 450, máme četné nálezy keramiky, příležitostně
i železné artefakty (například nožíky a podkovy). Poměrně zajímavá je absence artefaktů z barevných kovů; jedinou výjimkou je nález římské mince upravené jako přívěšek v jednom z raně středověkých objektů. Z říční nivy pochází nemalé množství dřev, mezi nimi je rozhodně nejzajímavější část dřevěné dýhové misky, která je jednou z nejstarších na našem území.

Polohou prochází i novověká komunikace, která byla ve vyjetých kolejích zpevněna kameny.

Od září 2018 pokračoval výzkum polohy v dočasných záborech dálnice D11 a přinesl ještě dalších 100 objektů z raného středověku.

V poloze B byly od dubna 2017 zjištěny ve stopětadvaceti objektech stopy po pravěkém osídlení – hluboké hliníky, sloupové jámy, zásobnice a další sídlištní objekty. Nálezů z této polohy je pomálu
a většinou se jedná o drobné fragmenty pravěké keramiky.

Jediným výrazným objektem propálený obdélný objekt, s kůlovou konstrukcí kolem, který
byl vyplněn zbytky ohořelých dřev, drobnými keramickými fragmenty a fragmenty přepálených kostí.

I zde pokračovaly výzkumy od září 2018, probíhaly však povětšinou formou dohledů. Bylo nalezeno jen několik objektů, které umožňovaly exkavaci, avšak nepřinesly žádné archeologické nálezy.

Od května 2017 do dubna 2018 probíhala exkavace objektů v poloze C. Tato poloha byla využívána především v neolitu, kdy se zde nacházelo sídliště kultury s lineární a  vypíchanou keramikou, dále zde bylo objeveno malé eneolitické pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů a novověký vojenský tábor. V současnosti je prozkoumáno okolo 2200 objektů, avšak společně s výzkumy, které byly obnoveny od září 2018. Polohu protínají i novověké komunikace podobné konstrukce jako v poloze A.

Odkryv rozsáhlého sídliště z období kultury s vypíchanou keramikou přinesl objev celé řady sloupových dlouhých domů, stavebních jam, hliníků, zásobních jam, pecí a řadu dalších zahloubených objektů. Z výše popsaných objektů pochází četné nálezy keramiky, kamenné broušené industrie (sekery, kopytovité klíny, sekeromlaty), ale také štípané industrie (čepelí a úštěpů z pazourku i dalších surovin).

Během léta 2017 bylo v jižní části polohy C odkryto drobné pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry – celkově jsme prozkoumali dva kostrové a dva žárové hroby, ze kterých byl jen jeden v nádobě. Zdejší půdní podmínky nejsou příznivé a tak se z obou nebožtíků v kostrových hrobech nedochovalo téměř nic. Z hrobových milodarů můžeme jmenovat keramické nádoby a kamenné jádro a hroty šípů. Žárový hrob s lidskými ostatky v nádobě byl vyzvednut i s blokem okolní zeminy a bude dále zkoumán.

V severní části polohy C je sídliště kultury s vypíchanou keramikou částečně narušeno novověkým vojenským ležením, které v dalece větším rozsahu, pokračuje směrem k pevnůstce
na navazujícím úseku 07-05. Většina objektů vojenského tábora neposkytla významnější nálezy, z jednoho však pochází celý džbán (Jakub Novotný).