Záchranný archeologický výzkum v poloze „Malé Předmostí 7“

Záchranný archeologický výzkum v poloze „Malé Předmostí 7“

Záchranný archeologický výzkum v poloze „Malé Předmostí 7“

Předmětná lokalita se nachází na říční terase řeky Bečvy, situované na západním okraji města Přerova, v blízkosti městské části Předmostí. Nadmořská výška zkoumané polohy se pohybuje v rozmezí 224 – 225 m. Trať „Malé Předmostí“ dále navazuje na tratě „Široký“ a „Díly“, které se také nacházejí v trase plánované stavby a probíhá zde rovněž záchranný archeologický výzkum (Kalábek 2018, s. 136, 195 – 196; Vrána 2018, s. 135, 175). Výzkumné práce v trati „Malé Předmostí 7“ v roce 2018 navázaly na předchozí záchranné práce započaté již v sezóně 2017.

Výzkum v poloze Malého Předmostí 7 byl započat v období měsíce března 2017 skrývkou ornice, během níž byla zachycena rozsáhlá kulturní vrstva dosahující mocnosti od 0,10 – 0,60 metru. Od zahájení záchranného výzkumu do dnešních dnů zde bylo prozkoumáno celkem 1057 sídlištních objektu a 8 kostrových pohřbů. Materiál získaný ze zkoumaných objektů a hrobů nám předběžně podává doklad o antropogeních aktivitách v období neolitu (LNK, MMK), doby bronzové (věteřovská kultura, únětická kultura, kultura lužických popelnicových polí), halštatu (platěnická kultura), laténu a raného středověku. K větším zkoumaným celkům patří pozůstatky ohrazení, zachyceného v délce 22 metrů, zkoumaném již v sezóně 2017 (struktura 001). V následující sezóně 2018 bylo prozkoumáno celkem pět domů nadzemní kůlové konstrukce (struktura 002 – 007). Ze všech zkoumaných struktur byly během exkavace odebírány vzorky na environmentální analýzy.

Částečně se dochoval půdorys neolitického domu pětiřadé kůlové konstrukce, orientované ve směru S – J. Dům měl obdélný půdorys tvořený pěti řadami sloupových jam dosahující rozměrů 6 metrů na šířku a 12,5 metrů na délku. Nejlépe byla dochována východní a jižní část obvodových stěn domu, kde byly nosné sloupy zapuštěné těsně vedle sebe a tvořily neporušenou řadu. Střed domu a jeho západní část byla naproti tomu výrazně porušena sídlištními objekty z období slezské fáze kultury lužických popelnicových polí. Půdorys domu tvořilo celkem 38 sloupových jam zachovaných v úrovni geologického podloží.

Největší podíl zkoumaných objektů lze předběžně zařadit do mladší a pozdní doby bronzové. Z některých jam byl získán četný keramický materiál včetně jehlanovitých a válcovitých závaží tkalcovských stavů. Osídlení zde dokládají pozůstatky domů nadzemní kůlové konstrukce, zásobní jámy, hliníky a částečně zachycené ohrazení (struktura 001).

Osídlení v období halštatu je prozatím doloženo několika výkopy zásobních a stavebních jam. V jedné ze zkoumaných jam č. 193, byla během exkavace nalezena kromě četného keramického materiálu také loďkovitá spona.

Osídlení v období laténu je v poloze Malé Předmostí bezpečně doloženo výkopy keltských chat a zásobních jam. V bezprostřední blízkosti většiny zkoumaných chat byl zjištěn také velký počet kůlových jam, z nichž žádnou nelze bezpečně datovat do laténského období.

Osídlení v období raného středověku je na lokalitě doloženo několika objekty zahloubenými většinou v zachycené kulturní vrstvě, ojediněle v úrovni geologického podloží. Během sezóny 2018 byla také prozkoumána jedna polozemnice, čtvercového půdorysu s dochovanými pozůstatky po otopném zařízení (Vít Hadrava).