Archeologický výzkum na katastrálním území Stěžery

Archeologický výzkum na katastrálním území Stěžery

Archeologický výzkum na katastrálním území Stěžery (úsek D11-06-1A)

První úsek šesté etapy stavby dálnice D11 se nacházel na katastrálním území obce Stěžery, trasa dálnice zde probíhala východně od samotné obce. Záchranný archeologický výzkum se zde uskutečnil od dubna do srpna 2017.

Během výzkumu bylo zachyceno přes 250 objektů, přičemž 35 z nich obsahovala nálezy středověkého stáří. Jednalo se o soubor objektů různé velikosti a funkce nalézající se v pásu dlouhém cca 200 a šířkou mezi 30 – 40m. Mezi objekty se nepodařilo pozorovat žádné prostorové vztahy, které by odkazovaly na příslušnost k jednotlivým usedlostem apod. Lze se důvodně domnívat, že jádro lokality leží západně od námi zkoumané plochy a nám se podařilo zachytit pouze její okraj.

Většinu objektů lze označit za obecně sídlištní, bez možnosti určit nějak blíže jejich funkci. Rozměry těchto objektů se pohybují od malých do 1m až po velké nad 2m v průměru, většinou kruhového, či oválného tvaru s mísovitým, či vanovitým řezem.

V desíti případech se potom jednalo o sloupové, či kůlové jámy, které sice také vydaly archeologický materiál, bohužel však netvořily žádné rozpoznatelné půdorysy. Průměry sloupových jam se zde pohybovaly od 0,22m, nejčastěji však mezi 0,34 – 0,46m.

Zajímavý, i když bohužel ne v úplnosti kopaný je objekt 154, který pravděpodobně většinou své rozlohy zasahoval mimo zkoumanou plochu, mohl být zřejmě nějakou formou buď zastřešené a zahloubené chaty, nebo zastřešeným výrobním objektem. Zachycen byl pouze jediný roh s kůlem ve špici.

Ze škály objektů už zbývají pouze obj. 207 a 225, u nichž lze předpokládat jisté pyrotechnické aktivity, nebo zánik požárem a to pro velmi vysoký podíl uhlíků ve výplni.

Mimo raně středověké nálezy a situace se podařilo také nalézt několik situací datovaných do novověku. Artefakty spadající prokazatelně do období novověku mají zpravidla růžové jemně plavené těsto a často jsou glazované (keramická třída 9), předběžně jsou datovány do 17. – 18. století. Tyto nálezy byly vyzvednuty z objektu 162. Jedná se o liniový objekt s hrotitým dnem, který můžeme interpretovat jako příkop. Během výzkumu byl zachycen jeden roh tohoto liniového objektu a jeden se sice zachytit nepodařilo, avšak jeho existenci je možné předpokládat. Jednalo se tedy o tři zachycené strany výkopu, jehož nejdelší zachycená strana měla téměř přesnou S-J orientaci, jen mírně vychýlenou k SSZ-JJV. Zachycená délka 122m, ale tato strana měla původně zřejmě okolo 150m. Obě další strany vycházejí západním směrem a dostávají se mimo zkoumanou plochu.

Interpretace tohoto příkopu dosud není jasná, můžeme jenom předpokládat souvislost této situace s obdobím tereziánských válek. Můžeme uvažovat o souvislosti této situace s rokem 1758, kdy měla císařská vojska vystavět ležení u Stěžer (Bláha – Grulich – Horký 2017, 272). Snad ze stejného období může pocházet i dosud stojící prachárna v blízkosti Stěžer, která je zachycena na prvním vojenském mapování (oldmaps.geolab.cz). Můžeme uvažovat i variantě, že tento objet byl součástí tzv. Lacyho opevnění z dob válek o bavorské dědictví (Hejhal – Horník 2015) možnou interpretací je souvislost tohoto objektu s prusko-rakouskou válkou roku 1866. Tomu by snad nasvědčovalo zachycení pravoúhlého objektu na mapě druhého vojenského mapování z let 1852 – 1865 a později i na třetím vojenském mapování (oldmaps.geolab.cz),  (Jakub Novotný).