ARCHEO

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Dolce a Zaloňov (úsek D11-07-04) Úsek 07-04 se nachází východně od Jaroměře, směrem na Velichovky, Horní Dolce a Zaloňov. Je rozdělen na polohu A, B a C. Dosud bylo na celém úseku prozkoumáno téměř 3000 objektů, datovatelných do pravěku, středověku i...

Archeologický výzkum na katastrálním území Čeradice (úsek D35- 5E) Během výzkumu byly pravděpodobně zachyceny dvě lokality. První, zatím nedatovaná lokalita je patrně sídelního charakteru. Díky nálezům zachovaných dřev ze zde objevené studny bude možné lokalitu dendrochronologicky datovat. Další situaci už je možné předběžně datovat do pozdní doby...

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Roveň (úsek D35- 5D) Během záchranného archeologického výzkumu byly zachyceny vrstvy datované do raného až počátku vrcholného středověku (11. – 13. století). Tyto situace lze interpretovat jako erozní splachy z nejspíše již zaniklé lokality. Význam tohoto místa patrně souvisel se zpracováním...

Archeologický výzkum na katastrálním území Hořenice (úsek D11 07-05) Plocha 5 byla závěrečným úsekem této etapy stavby dálnice na Vratislav. Plocha 5A představovala partii dálniční skrývky od hranic katastrů Horní Dolce a Hořenice po polní cestu od železniční trati k objektu zaloňovské vodárny. Plocha 5B od...

Archeologický výzkum na katastrálním území Ostrov (R35-6E) Na podzim roku 2017 byla zahájena zjišťovací sondáž před výstavbou 1. fáze rychlostní komunikace R35 v k. ú. Ostrov. Na základě jejích výsledků přistoupilo Archeologické centrum Olomouc k plošné skrývce v lokalitě 6E. 3D Vizualizace studny kultury s lineární keramikou s nejstarší dochovanou...

Projekt preventivní archeologie       Důležitých vědeckých projektů, do nichž je zapojena i širší laická veřejnost není mnoho. Jedním z nich je i projekt Preventivní archeologie podporovaný Olomouckým krajem od roku 2011. Jejím cílem je spolupráce archeologů s dobrovolníky, kteří pomocí detektorů kovů za odborného dohledu vyhledávají,...

Projekt GA ČR (17-11711S) – Počátky kulturní krajiny na střední Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova Díky podpoře Grantové agentury České republiky GA ČR – 17 – 11711S probíhá od roku 2017 rozsáhlý interdisciplinárnímu výzkumu zaměřený na analýzu materiálu získaného z neolitické studny v Uničově. Studna...

Projekt GA ČR (17-17346S) - Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu Projekt GA ČR 17-17346S 2017-2019, jehož řešitelem je PřF UPOL a spoluředitel ACO je zaměřen na vývoj a využití komplexních analytických postupů v archeologii, zejména na analýzu organických zbytků v archeologickém materiálu, včetně vývoje...

Projekt AnArbase pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S) AnArbase je projekt, který spojuje Katedru analytické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a Archeologické centrum v Olomouci. Vědecko-výzkumný tým: PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., Archeologické centrum Olomouc RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc Lukáš Kučera, Ph.D., Katedra...