Kožušany

Kožušany

Kožušany – Tážaly

V říjnu roku 2016 provedli pracovníci archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na stavbě budoucího rodinného domu pana M. Lenocha v Tážalech. Parcela s archeologickými nálezy se nacházela na severním okraji obce, na sprašové pravobřežní terase zvedající se z inundace řeky Moravy, v nadmořské výšce 214 metrů.
Na ploše stavby rodinného domu bylo odkryto celkem 16 archeologických sídlištních objektů datovaných do starší doby bronzové, do kultury únětické. Sídlištní objekty reprezentují jednoduché sídlištní jámy, zásobní jámy a kůlové jamky. Objekt č. 14 je pravděpodobně relikt většího hliníku. Nejpočetnějším archeologickým nálezem na zkoumané lokalitě byly zlomky keramiky. Dále byly ze zásypů prozkoumaných objektů vyzvednuty zvířecí kosti, mazanice a lastury sladkovodních mlžů. V zásypu zásobní jámy − obj.č. 6 se nacházely lidské kosti, u dna část čelisti, v horní třetině u východní stěny žebra, u západní stěny stehenní kost nedospělého jedince.

Při detektorovém průzkumu okolí zkoumané plochy byl těsně za východním rohem parcely nalezen depot dvou bronzových spirálovitých náramků ze starší doby bronzové.

Uprostřed parcely byl také prozkoumán kostrový hrob, jehož hrobová jáma porušovala sídlištní objekty z doby bronzové. Mužská kostra ležela v natažené poloze, orientace západ – východ. V hrobě nebyly nalezeny žádné milodary. Pozice těla však odpovídá zásadám křesťanského pohřebního ritu a s jistou opatrností je možné hrob datovat do období vrcholného středověku.

Vendula Vránová